خدمات

سرویس های کسب و کاری
سرویس جلسه 4 کاربره
رایگان

یک ماهه

سه ماهه

شش ماهه

یکساله

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

سرویس آموزشی 30 کاربره
270,000 ماهانه

یک ماهه

سه ماهه

شش ماهه

یکساله

270,000 تومان

810,000 تومان

1,620,000 تومان

3,240,000 تومان

سرویس آموزشی 50 کاربره
330,000 ماهانه

یک ماهه

سه ماهه

شش ماهه

یکساله

330,000 تومان

990,000 تومان

1,980,000 تومان

3,960,000 تومان

سرویس آموزشی 150 کاربره
900,000 ماهانه

یک ماهه

سه ماهه

شش ماهه

یکساله

900,000 تومان

2,700,000 تومان

5,400,000 تومان

10,800,000 تومان

سرویس آموزشی 300 کاربره
1,900,000 ماهانه

یک ماهه

سه ماهه

شش ماهه

یکساله

1,900,000 تومان

5,700,000 تومان

11,400,000 تومان

22,800,000 تومان